BIP UM Hajnówka

Wieloletni Program Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

Wieloletni Program Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

 

UCHWAŁA NR XVI/122/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 3 pkt.3, art. 13 i art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, na który składają się:

  1. Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2016-07-08 15:17 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2016-07-08 15:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska