BIP UM Hajnówka

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr III/21/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 poz. 1000,  poz.1349, poz.1432) oraz art.21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (Dz.U.2018  poz.1234, poz.1496) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala  się  Wieloletni  Program  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem  Gminy  Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  na  lata 2013 – 2017 Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014r. poz.143).


§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-28 13:24 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-01-28 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska