BIP UM Hajnówka

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU - SPIS WYBORCÓW

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU - SPIS WYBORCÓW

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski:

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Referendum ogólnokrajowe  Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (usługa online)

WAŻNE. Wnioski złożone w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP dotyczą również głosowania w referendum ogólnokrajowym.

 

Miejsce załatwienia sprawy (nie dotyczy głosowania korespondencyjnego):

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 213,

Kontakt w sprawie wyborów: tel. 85 682 21 97.
 

USŁUGI ONLINE – opis procedury:

 

Dopisz się do spisu wyborców – wniosek o zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory)

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania aby zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Termin przyjmowania wniosków: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek można złożyć:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,

 • elektronicznie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.gov.pl/ formularz Zmień miejsce głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Nie ma możliwości wysłania zaświadczenia pocztą lub elektronicznie.

Termin wydawania zaświadczeń: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.
 

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 6 października 2023 r.

Wniosek może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:

  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;

 • ustnie w siedzibie urzędu: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 213

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem;

 Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 2 października 2023 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się do Komisarza wyborczego w Białymstoku:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3, 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

numer telefonu:  85 7 439 439
https://bialystok.kbw.gov.pl/

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:

  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online);

 • ustnie w siedzibie urzędu.

 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców

Dopisz się do stałego obwodu głosowania - dotyczy wyłącznie osób, które pomimo braku zameldowania mieszkają na stałe w Hajnówce.

Jeśli mieszkasz czasowo wypełnij wniosek - Zmień miejsce głosowania
 

Akty prawne:

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-09-19 09:22 Autor: Agnieszka Parfeniuk Data publikacji: 2023-09-19 09:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-19 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk