BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXVII/253/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/253/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVII/253/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232,  z 2018 r.  poz. 130),  art. 90t  ust. 4 ustawy  z dnia  7 września  1991 roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203) oraz § 4 ust. 4 załącznika do Uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta Hajnówka z dni 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1556)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustanawia  się  stypendium  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  imienia  Pelagii  Ponieckiej  za wyniki  w nauce,  osiągnięcia  sportowe  i artystyczne,  przyznawane  przez  Burmistrza  Miasta Hajnówka  uczniom  klas  V-VIII  szkoły  podstawowej  oraz  uczniom  gimnazjum  do  czasu likwidacji lub wygaszenia gimnazjum lub dotychczasowych klas gimnazjum, uczęszczających do  szkół  znajdujących  się  na  terenie  miasta  Hajnówka  oraz  absolwentom  hajnowskich  szkół podstawowych i gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadpodstawowych.”.

§ 2. W  załączniku  Nr 1 do  Uchwały  Nr  VI/43/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  29 kwietnia  2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej (Dz. Urz. Woj.
Podl.  2015 r. poz. 1556) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Stypendium za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:
- w klasie IV - VI szkoły podstawowej - minimum 5,70 i ocenę wzorową z zachowania,
- w klasie I-III gimnazjum - minimum 5,50 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który  w wyniku  klasyfikacji  rocznej  bezpośrednio  poprzedzającej  złożenie  wniosku,  uzyskał  średnią ocen minimum 5,20 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął  I-III  miejsce  na  festiwalu,  konkursie,  wystawie  bądź  przeglądzie  o zasięgu  co  najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- posiada  znaczny  dorobek  artystyczny  potwierdzony  na  przykład  publikacją  oraz  co  najmniej  bardzo dobrą ocenę z zachowania.''

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Liczba  stypendystów  za  osiągnięcia  w nauce  jest  równa  liczbie  wniosków  uczniów
spełniających  kryteria  określone  w §  1 pkt 1)  lit.  a)  i b),  natomiast  liczba  stypendystów  za
osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć po 4 stypendystów
rocznie.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 12:14 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-03-02 12:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska