BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/246/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/246/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 , poz.2232) i §   9 ust. 4 pkt.4 uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 105 , poz.1918) Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wskazuje się radną Panią Ewę Rygorowicz  na członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§   2.Traci moc uchwała Nr II/6/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-02 14:50 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-02 14:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska