BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXV/240/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXV/240/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

 UCHWAŁA Nr XXXV/240/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2018


Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487) Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala  się  zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Hajnówce zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk
                                                                                                           


Data wytworzenia: 2018-01-02 14:07 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2018-01-02 14:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska