BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXV/239/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV/239/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV/239/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 ) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce, w wysokości 9,38 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystajacej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

  1. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-04 10:31 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-01-04 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska