BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXV/238/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXV/238/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXV/238/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz.2232) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz 2077) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 4,45 zł jako dopłatę do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji miejskiej.

2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-04 10:15 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-01-04 10:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska