BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXV/234/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXV/234/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/234/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia  2017 r.
w sprawie skargi  na Burmistrza Miasta Hajnówka


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz.2232) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje   skargę   Pani  A.M-A    na   działalność   Burmistrza   Miasta     Hajnówka   w   sprawie niewłaściwego wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zaułek Targowy za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuję się   Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka do   powiadomienia   skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-01-02 13:41 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-02 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska