BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr  XXXIV/229/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-12-04 09:21 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2017-12-04 09:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska