BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA NR XXXIV/228/17

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetowe - 79.627.672 zł , z tego:

  a) bieżące w wysokości 72.236.751zł,

  b) majątkowe w wysokości 7.390.921zł

 2. wydatki budżetowe - 80.610.300zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 68. 758.307zł

  b) majątkowe w wysokości 11.851.993zł

 3. deficyt budżetu w wysokości 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2017-12-01 09:42 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-12-01 09:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska