BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXII/244/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2017


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz.  594,  645 i 1318 oraz  art. 21 ust. 1 pkt  1 ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r.  o ochronie  praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657 i Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,  poz.  1218,  z 2010 r.  Nr  3,  poz.  13 oraz  z 2011 r.  Nr  224,  poz.  1342,  z 2012 r.  poz.  951)  Rada  Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2017, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XVIII/106/08  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  30 lipca  2008 r.  w sprawie wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  na  lata  2008 - 2012. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2008 r. Nr 204, poz. 2046).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


 
Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-10 14:50 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 14:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska