BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXII/243/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/243/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/243/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014


    Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz preliminarz wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na rok 2014, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w preliminarzu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-10 14:34 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 14:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska