BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXII/239/13 Rady miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/239/13 Rady miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/239/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 219 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.    1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny w Hajnówce" w wysokości 9,64 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.
2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.
§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta Hajnówka w uchwale budżetowej na 2014  rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


                                Przewodnicząca Rady

                                      Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-01-10 13:28 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-10 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska