BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/190/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/190/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/190/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 oraz art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonać zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 95.088.209 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 90.654.679 zł,
b) majątkowe w wysokości 4.433.530 zł,
2. wydatki budżetowe – 93.529.518 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 90.233.309 zł,
b) majątkowe w wysokości 3.296.209 zł.
§ 8. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.558.691 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 14:15 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2021-03-16 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska