BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/140/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 5 ust. 1  i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz.1579) uchwala się co następuje:


§ 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  nieruchomości  obowiązujące  na  terenie  Miasta Hajnówka:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod  wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015  r.  o  rewitalizacji  (Dz.U.,  poz.1777),  i  położonych  na  terenach,  dla  których  miejscowy  plan zagospodarowania  przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę  mieszkaniową, usługową  albo  zabudowę  o  przeznaczeniu  mieszanym  obejmującym  wyłącznie  te  rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  20,09  zł  od  1  m²  powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności leczniczej,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  –  3,69  zł  od  1  m²  powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, związanych funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz garaży wolnostojących i zespołów garażowych – 5,28 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/79/15 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015r. poz. 3848).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2017r.   i  podlega  ogłoszeniu   w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2016-11-02 14:11 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2016-11-02 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska