BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA NR XXI/139/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz.1579) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz.613, poz.978, poz.1197, poz.1311, poz.1923, poz.1932 z 2016r. poz.195, poz.615, poz.846, poz.1228, poz.1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Hajnówka:

1. Wprowadza opłatę targową;

2. Określa wysokość stawek opłaty targowej;

3. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Hajnówka.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości, przy sprzedaży z:

1) wozu konno-ciągnikowego - 3,00 zł;

2) przyczepy ciągnika rolniczego - 4,00 zł;

3) samochodu osobowego - 3,00 zł;

4) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony włącznie - 5,00zł;

5) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony - 10,00zł;

6) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów spożywczych:

a) do 3 m² włącznie zajmowanej powierzchni – 1 zł;

b) powyżej 3 m² do 10 m² włącznie zajmowanej powierzchni – 2,00zł;

c) powyżej 10 m² zajmowanej powierzchni -5,00 zł;

7) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów przemysłowych za każdy 1 m² zajmowanej powierzchni – 1,00 zł;

8) w pozostałych przypadkach – 15,00zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 751,65 zł.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się:

1) na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 72 i targowicy przy ul. 3 Maja 38 oraz wszelkich innych miejscach, gdzie prowadzony jest handel – inkasentom Klimiuk Eugeniusz oraz Klimiuk Anna zam. w Hajnówce;

2) na targowicy przy ul. Białowieskiej 5C – inkasentowi Jakoniuk Michał prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo–Usługowy „MIXBUD”, zam. w Hajnówce.

3. Inkasent wystawia sprzedającemu dowód uiszczenia opłaty targowej na urzędowym formularzu wydanym przez Urząd Miasta Hajnówka.

4. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty targowej.

5. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% kwot opłat targowych wpłaconych i rozliczonych na podstawie kontrolnych odcinków biletów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 9. Traci moc uchwała nr X/82/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015r., poz. 3851).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-11-02 14:02 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2016-11-02 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska