BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/121/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/121/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/121/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i  zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka


Na  podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506,  poz. 1309,  poz. 1571,  poz. 1696,  poz. 1815)  oraz  art. 50a  ust. 1 i art. 50b  ustawy  z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, poz. 2493), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712,), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r.  Prawo  przewozowe  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 8),  Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych  na  terenie  miasta  Hajnówka  (Dz.  Urz.  Woj.  Podl.  z 2019 r.  poz. 5742)  wprowadza  się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. Ustala się następujące ceny maksymalne usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym obowiązujące na liniach komunikacji  miejskiej organizowanych
przez gminę miejską Hajnówka:
1. Bilety jednorazowe:
1) bilet jednorazowy normalny: 4,00 zł.
2) bilet jednorazowy ulgowy: 2,00 zł.

2. Bilety okresowe imienne:
1) Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 60,00 zł.
2) Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 30,00 zł.
3) Bilet trzymiesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne:140,00 zł.
4) Bilet trzymiesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 70,00 zł.
5) Bilet dekadowy (10-dniowy) normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 20,00 zł.
6) Bilet dekadowy (10-dniowy) ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 10,00 zł.

3. Bilet  bagażowy  uprawniający  do  przewozu  bagażu,  nie będącego  bagażem  podręcznym  i przewozu zwierząt  nie trzymanych  na  rękach  z wyłączeniem  wózka  dziecięcego  przewożonego  wraz  z dzieckiem  oraz wózka inwalidzkiego: 3,00 zł."

2) §  3 ust.1  pkt 3 otrzymuje  następujące  brzmienie:  "3)  brak  Hajnowskiej  Karty  Mieszkańca  lub  Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka ważnej z dokumentem potwierdzającym tożsamość;"

3) w § 5 dodaje się pkt 10 o następującym brzmieniu: "10) Mieszkańcy gminy Hajnówka na podstawie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-02 08:26 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-03-02 08:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska