BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XIV/89/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/89/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA  Nr XIV/89/11
 RADY  MIASTA  HAJNÓWKA
 z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2012.    Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr. 115,poz. 793,   Nr 176, poz. 1238 z 2008r, Nr 227, poz 1505, z 2009 r. Nr.18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr. 112, poz. 654) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz preliminarz wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie na rok 2012, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.


§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w preliminarzu wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                              Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-03-12 10:40 Autor: Joanna Wróbel Data publikacji: 2012-03-12 10:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska