BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/96/11

Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 r.

 

Na podstawie §3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz.780/ Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 rok jak niżej:

I półrocze:

  1. Kontrola realizacji budżetu miasta Hajnówka za 2011 rok. Wypracowanie opinii komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2011 rok.

  2. Kontrola działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce oraz gospodarki finansowej za 2011 r.

  3. Kontrola gospodarki finansowej „Parku Wodnego” za 2011 r.

II półrocze

  1. Kontrola działalności statutowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz gospodarki finansowej za 2011 r.

  2. Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

 

 

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 r.

Na podstawie § 11.1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz.780/ Komisja Rewizyjna przedstawia projekt planu pracy komisji na 2012 r.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2012-01-10 13:54 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-01-10 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska