BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/94/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Hajnówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. Nadać nazwę „Skwer im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka „skwerowi położonemu na działce nr 1397/40, obręb ewidencyjny 1, o powierzchni 0,1879 ha, zlokalizowanemu pomiędzy ulicami: 3 Maja i Stefana Batorego.

2. Położenie skweru określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-01-10 13:05 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-01-10 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska