BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/84/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/84/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/84/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP.

 

Na podstawie art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§1. Stwierdza się wstąpienie w skład Rady Miasta Hajnówka w miejsce Pana Wiktora Szpakowicza - Panią Krystynę Kośko kandydatkę z okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Hajnówka.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

 

 

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP.

 

Rada Miasta na podstawie art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i w zawiązku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) powinna stwierdzić wstąpienie w skład Rady Miasta Hajnówka w miejsce Pana Wiktora Szpakowicza - Panią Krystynę Kośko kandydatkę z okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.


 


Data wytworzenia: 2012-01-10 12:32 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-01-10 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska