BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/103/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) , Rada Miasta uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości 97.100.226 zł, z tego :

 • bieżące w wysokości 87.260.797 zł,

 • majątkowe w wysokości 9.839.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 98.022.343 zł, z tego :

 • bieżące w wysokości 83.021.827 zł,

 • majątkowe w wysokości 15.000.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 200.000 zł

 2. celową w wysokości - 600.000 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 361.000 zł

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 239.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 922.117 zł pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.789.470 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.867.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 5.868.883 zł

§ 8

 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

 4. Ustala się dochody w kwocie 1.992.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.348.000 zł, koszty – 9.348.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;

 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

 3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;

8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2020-02-19 07:38 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-02-19 07:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska