BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIII/82/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XIII/82/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XIII/82/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz. U. Nr 45 poz. 235, Nr 131 poz.764, Nr 171 poz.1016) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka w wysokości 100 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2015-06-08 10:28 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2015-06-08 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska