BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych
w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka.


Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019,poz.506, poz.1309,poz.1696,  poz.1815),  art.15ust.5  ustawy  z dnia  15 listopada  1984r  Prawo  przewozowe  (Dz.U.z 2017r,poz.1983,z 2018, poz.2244) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala  się  przepisy  porządkowe  przewozu  osób  bagażu  i zwierząt  domowych  w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka, zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XIX/114/08  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  24 września  2008r.  w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego hajnowskiej komunikacji miejskiej ( Dz. U. Woj.Podl. Nr 240,poz.2464).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-12-04 08:23 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2019-12-04 08:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska