BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/86/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na  podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2019r., poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Hajnówka:
1. Od gruntów:
a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod  wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji  (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 1389 oraz  z 2019r.,  poz. 730),  i położonych  na  terenach,  dla  których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia  wejścia  w życie  tego  planu  w odniesieniu  do  tych  gruntów  upłynął  okres  4 lat,  a w  tym  czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m² powierzchni.


2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych,  związanych  funkcjonalnie  z budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  oraz  garaży wolnostojących i zespołów garażowych – 5,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
f) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/140/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 4066).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2020r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-03 15:02 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2019-12-03 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska