BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XI/94/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/94/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XI/94/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Gmina Miejska Hajnówka wyraża wolę przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” oraz deklaruje udział w tworzeniu i realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020.

§ 2. Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wskazuje się Magdalenę Chirko – Zastępcę Kierownika Referatu Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/15/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia woli wstąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-01-15 14:12 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2016-01-15 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska