BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XI/89/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/89/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/89/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

 

Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz 1286) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Preliminarz wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie na rok 2016, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w preliminarzu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-09-21 15:10 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2016-09-21 15:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska