BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XI/87/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XI/87/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XI/87/15

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 16 grudnia 2015r.

sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 poz. 1515) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz 379, poz 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 2,68 zł jako dopłatę do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji miejskiej.

2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-01-11 09:26 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-01-11 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska