BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr VII/86/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/86/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/86/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz 1458; z 2009r, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281) oraz art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 r. Nr 201 poz.1183) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 2,53 zł jako dopłatę do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji miejskiej.

2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2012 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2016-02-17 14:19 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-02-17 14:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska