BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015r.

UCHWAŁA Nr VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015r.

UCHWAŁA NR VII/56/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala  się  zasady  i tryb  przeprowadzenia  wyborów  do  rad  osiedli  na  terenie  Miasta  Hajnówka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-07-02 11:48 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-07-02 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska