BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

UCHWAŁA Nr V/36/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019r.

UCHWAŁA Nr V/36/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, z 2019 r. poz. 2500), oraz art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2013r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz.60) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, uchwalonego uchwałą nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005r., zmienionego uchwałą nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011r., zmienionego uchwałą nr XXXV/258/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r., zmienionego uchwałą nr XVII/125/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2016 r.

§2.

Granice obszaru objętego zmianą studium określono na załączniku graficznym - stanowiącym załącznik do uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-04-04 11:27 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2019-04-04 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska