BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR IX/76/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2015r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2015r.

UCHWAŁA NR IX/76/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 października  2015 roku
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”


Na podstawie art.  10 i art.  18  ust.  2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji, w 2016 roku, następujących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”:
1.   Zadanie  pn.   „Przebudowa   drogi   powiatowej   Nr   1623B   ul.   Targowej   i   rozbudowa   drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce” realizowane przez Powiat Hajnowski, w tym deklarowany wkład Gminy Miejskiej Hajnówka na 2016 rok w kwocie nieprzekraczającej – 1 399 834,08 zł,
2. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma” realizowane przez Gminę Hajnówka, w tym deklarowany wkład Gminy Miejskiej Hajnówka na 2016 rok w kwocie nieprzekraczającej – 105000,00zł.
§2. Gmina Miejska Hajnówka wyraża intencję uwzględnienia w uchwale budżetowej na rok 2016 określone w  §1  wydatki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-11-03 12:57 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-11-03 12:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska