BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/24/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349,   poz.1432) oraz  § 16 ust. 1 pkt. 5 załącznika do uchwały Nr X/47/07 z dnia
27   września   2007   roku   w   sprawie   uchwalenia   Statutu   Miasta   Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz.
781,  z 2018 r. poz.4408)  Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:


§1.Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:
1.Aniela Kot - Przewodnicząca Komisji
2.Artur Tumiel - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3.Jadwiga Dąbrowska - Członek Komisji
4.Ewa Rygorowicz - Członek Komisji
5.Małgorzata Celina Zaborna - Członek Komisji


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 12:11 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk