BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/23/18
Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka

 
Na podstawie  art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (Dz.   U.   z   2018   r.   poz.   994,   poz.1000,   poz.1349, poz.1432) oraz  § 16 ust. 1 pkt. 4 załącznika do uchwały Nr X/47/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781,  z 2018 r. poz.4408)  Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje;
 
§1.Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie jak niżej :
1.Mieczysław Gmiter
2.Jerzy Charytoniuk
3.Helena Kuklik
4.Natalia Tichoniuk
5.Sławomir Golonko
6.Piotr Markiewicz


§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 12:09 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 12:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk