BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr III/22/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr III/22/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 roku

   UCHWAŁA Nr III/22/18
    RADY MIASTA HAJNÓWKA
    z dnia 28 grudnia 2018 roku


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wybiera się Pana Jerzego Siraka.


§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/45/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie   wyboru   przedstawiciela   Gminy   Miejskiej   Hajnówka   do   Rady   Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 12:06 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk