BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994,  poz. 1000,  poz. 1349,  poz. 1432),  art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1508,  poz. 1693,  poz. 2192,  poz. 2245),  w związku  z uchwałą  Nr 140 Rady  Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), uchwala się, co następuje:


§ 1. Podwyższa  się  do  150 %  kryterium  dochodowe,  o którym  mowa  w art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla  osób  i rodzin  wymienionych  w uchwale  Rady  Ministrów  z dnia  15 października  2018 r.  w sprawie ustanowienia  wieloletniego  rządowego  programu  „Posiłek  w szkole  i w  domu”  na  lata  2019-2023  (M.  P. z 2018 r. poz. 1007).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/251/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  pomocy  w formie  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020  (Dz. Urz.  Woj.  Pod. z 2014 r. poz. 318).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:53 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk