BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie  dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245), w związku z uchwałą nr 140 Rady  Ministrów  z dnia  15 października  2018 r.  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  rządowego programu   „Posiłek  w szkole  i w  domu”  na  lata  2019-2023  (M.  P.  z 2018 r.  poz. 1007)  uchwala  się,  co następuje:


§ 1. Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/250/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie  miasta  Hajnówka  „Pomoc  gminy  miejskiej  Hajnówka  w zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2014 r. poz. 317).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:48 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk