BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994,  poz. 1000,  poz. 1349,  poz. 1432),  art  96 ust. 2 i 4  ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1508,  poz. 1693,  poz. 2192,  poz. 2245),  w związku  z uchwałą  nr  140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) uchwala się, co następuje:


§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  w postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  i rodzin  wymienionych  w uchwale  Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w  domu”  na  lata  2019-2023  (M.  P.  z 2018 r.  poz. 1007)  jeżeli  dochód  osoby  samotnie gospodarującej  lub  osoby  w rodzinie  nie przekracza  150%  kryterium  dochodowego,  o którym  mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1508, z późn. zm.),


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/252/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w zakresie  dożywiania  w formie  posiłku   albo  świadczenia  rzeczowego w postaci  produktów  żywnościowych  w ramach  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2014 r. poz. 319).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:43 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk