BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 6n, art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1454,  poz.1629),  Rada  Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Określa  się  wzór  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa  się  wzór  oświadczenia  na  potrzeby  złożenia  deklaracji  przez  osoby  sprawujące  zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wielolokalowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być składana Burmistrzowi Miasta Hajnówka w formie papierowej, korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, bądź za pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  na  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  Urzędu  na  platformie ePUAP.
2. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na  platformie  ePUAP  jest  dostępna  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Miasta  Hajnówka (http://bip.hajnowka.pl)  w zakładce  Załatwianie  spraw/  Referat  Gospodarki  Komunalnej  i Ochrony Środowiska/ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklaracje  przesłane  w wersji  elektronicznej  muszą  być  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.


§ 3. Deklarację,  o której  mowa  w §  1 ust. 1 właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  złożyć w następujących terminach:
1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej.


§ 4. Traci  moc  uchwała  nr  VI/42/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  29 kwietnia  2015 r.  w sprawie określenia  wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1555).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:39 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk