BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 994,  poz. 1000,  poz. 1349 i poz. 1432)  oraz  art. 6 j  ust. 1,  pkt 1,  art. 6k  ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz.1629), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:


§ 1. 1. W  przypadku  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  opłata  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty podanej w ust. 3 lub ust. 4.
2. Ilość  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  ustalana  będzie  na  podstawie  deklaracji  o wysokości opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. Ustala  się  wyższą  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zbieranymi  w sposób nieselektywny, w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


§ 2. W  przypadku  nieruchomości  o charakterze  mieszanym  tj.  w części  nieruchomości  zamieszkałych i w części  nieruchomości,  na  której  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady  komunalne,  właściciel
nieruchomości obowiązany jest wnieść opłatę jedynie za część zamieszkałą, zgodnie z § 1 ust. 3 lub 4.


§ 3. Traci  moc  uchwała  nr  IV/26/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  25 lutego  2015 r.  w sprawie  wyboru metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty  (Dz.  Urz. Woj. Podl. z  2015 roku poz. 631).


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:34 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk