BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/11/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR III/11/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2018 roku

  UCHWAŁA NR III/11/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.


Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Ustala   się   zasady   wynagradzania   członków   Miejskiej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk
                                                                                                          


Data wytworzenia: 2019-01-10 11:27 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-01-10 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk