BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r.

UCHWAŁA Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/10/18

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny w Hajnówce", w wysokości 10,71 zł jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystajacej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

  1. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-25 13:59 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-01-25 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska