BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr III/16/14 Rady Miasta Hajnówka 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr III/16/14 Rady Miasta Hajnówka 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr III/16/14

Rady Miasta Hajnówka

30 grudnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego Rada Miasta uchwala, co następuje:

&1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3358/1 o powierzchni 1,5514 ha położoną w Hajnówce w obrębie 1 i nadaje się jej nazwę „Doc. Adama Dowgirda”.

&2. Lokalizację ulicy określonej w § 1 stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

&3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

&4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-01-09 14:48 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-01-09 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska