BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA NR III/15/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia woli wstąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art.15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 173) uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Miejska Hajnówka wyraża wolę wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz uczestnictwa w tworzeniu nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Białowieska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2015-01-02 10:39 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2015-01-02 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska