BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr III/14/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014

UCHWAŁA Nr III/14/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014

UCHWAŁA Nr III/14/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

 

Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 822, poz. 1188) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Preliminarz wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie na rok 2015, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w preliminarzu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-02-15 11:18 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-02-15 11:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska