BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr III/10/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr III/10/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr III/10/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. Poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. Poz.379, poz.1072) oraz art.  219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r. Poz.379, poz.911, poz.1146) , Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce, w wysokości 9,64zl jako średnią dopłatę do jednej osoby korzystającej ze świadczonych usług przez Park Wodny w Hajnówce.

  1. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Parku Wodnego.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-01-29 13:12 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2015-01-29 13:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska