BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.


Na  podstawie  art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6, ust. 2  ustawy  o publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2016),  Rada  Miasta  Hajnówka uchwala, co następuje:


§ 1. W  uchwale  Nr  VII/52/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  24 czerwca  2015 r.  w sprawie  określenia
przystanków  komunikacyjnych  udostępnionych  dla  operatorów  i przewoźników,  których  właścicielem  lub
zarządzającym  jest  Miasto  Hajnówka  oraz  warunków  i zasad  korzystania  z tych  obiektów,  zmienia  się
załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
 


Przewodniczący Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2018-12-21 12:32 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2018-12-21 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk