BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II/6/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018r.

UCHWAŁA Nr II/6/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR II/6/18

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetowe - 83.717.941zł , z tego:

  a) bieżące w wysokości 76.118.669zł,

  b) majątkowe w wysokości 7.599.272zł

 2. wydatki budżetowe - 88.842.941zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 72.860.803zł

  b) majątkowe w wysokości 15.982.138zł

 3. deficyt budżetu w wysokości 5.125.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2019-01-25 13:27 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-01-25 13:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska