BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II/6/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/6/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/6/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i § 9 ust. 4 pkt 4) Uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 105, poz.1918) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Wskazuje się Panią Alicję Chaniło radną na członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-12-23 14:41 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2014-12-23 14:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska